اطلاعات محصولات

بازی فکریThe Castles of Burgundy کد کالا 1855

851.000 تومان

« قلعههاي بورگاندي »
« اشتفان فلد » شاهکارِ
« کیومرث قنبريآذر » : مترجم
*****
درهي لوآر، فرانسه – قرن پانزدهم میلادي:
بازیکنان، درنقشِشاهزادگانی قدرتمند و پرنفوذ، تلاشهاي خود را هوشمندانه معطوف تجارت و ساختوساز میکنند تا املاك و
زمینهاي خود را به اوج شکوفایی برسانند.
امکانات عملیاتی را تاسها تعیین میکنند ولی تصمیمِ نهایی، همواره با بازیکنان است. تجارت و بازرگانی، کشاورزي و دامپروري،
شهرسازي و پیشرفتهاي علمی، همه و همه، راههاي رسیدن به باروري و شکوفایی هستند!
وجود راههاي مختلف براي کسبِ امتیاز، هوشمندي، برنامهریزي و دقتی فوقالعاده را براي هر دور از بازي، طلب میکند. بهلطف
وجود زمینها و املاك مختلف، بازي، به ورطهي تکرار نیفتاده و تا مدتها براي بازیکنان چالشبرانگیز خواهد بود…
*****
اجزاء بازي
:« کاشی ششضلعی » 164
در 8 نوع مختلف، از هر نوع 7تا / بهرنگبِژ / پشت 16 تا از آنها سیاهرنگاست) ) « کاشی ساختمان » 56 –
در 4 نوع مختلف، از هر نوع 7تا / بهرنگ سبز روشن / پشت 8تا از آنها سیاهرنگاست) ) « کاشی حیوان » 21 –
بهرنگ زرد / پشت 6تا از آنها سیاهرنگاست) ) « کاشی دانش » 26 –
بهرنگ سبز تیره / پشت 2تا از آنها سیاهرنگاست) ) « کاشی قلعه » 16 –
بهرنگ خاکستري / پشت 2تا از آنها سیاهرنگاست) ) « کاشی معدن » 12 –
بهرنگ آبی / پشت 6تا از آنها سیاهرنگاست) ) « کاشی کشتی » 26 –
مربعشکل / در 6 رنگ مختلف، از هر رنگ 7 کاشی) ) « کاشی کالا » 42
هشتضلعی) ) « سکّهي نقره » 20
مربعشکل) ) « کاشی کارگر » 30
مربعشکل / در 6 رنگ مختلف، از هر رنگ 1 کاشی بزرگ و 1 کاشی کوچک) ) « کاشی پاداش ویژه » 12
دورو، با امتیازهاي 100 و 200 / در 4 رنگ مختلف، براي 4 بازیکن) ) « کاشی امتیاز » 4
در 4 رنگ مختلف، از هر رنگ 2 مهره) ) « مهرهي بازي » 8
2 تاس سبز، 2 تاس قرمز، 2 تاس آبی و 2 تاس سیاهرنگ، براي بازیکنان + 1 تاس سفیدرنگ) ) « تاس » 9
« صفحهي بازي عمومی یا اصلی » 1
( صفحههاي دورو / در مجموع: 4 صفحه با شمارهي 1 و 8 صفحه با شمارههاي 2 تا 9 ) « صفحهي بازي شخصی » 6
چیدمان و آمادهسازي
صفحهي بازي را در وسط میز بازي بگذارید:
سکّههاي نقره، کاشیهاي کارگر و تاس سفید را در کنار صفحه بگذارید.
باشند!- دستهبندي کرده و هر دسته را بهعنوان « بهرو » 164 کاشی ششضلعی را براَساس رنگ پشتشان -البته کاشیها باید
جداگانه در کنار صفحه بگذارید. « بانک » یک
کاشیهاي کالا را -بهپشت- بر بزنید. 25 کاشی را جدا کرده، 5 ستون 5تایی تشکیل داده و هر ستون را در یکی از خانههاي
تشکیل میدهند. « بانککالا » یک -!« بهپشت » بگذارید. 17 کاشی باقیمانده -کَماکان (E تا A) مراحل پنجگانه
12 کاشی پاداش ویژه را در خانههاي متناسب -با توجه به رنگ و اندازه- بچینید.
هر بازیکن، موارد زیر را دریافت میکند:
باشد، پیشِروي خودش میگذارد (در مورد صفحههاي « رو » اَش« شمارهي 1 » 1 – صفحهي شخصی: که آن را بهشکلیکه طرف
شمارهي 2 تا 9، به بخش انتهاییِ همین راهنما مراجعه کنید).
در مرکز صفحهي شخصیِ خود قرار میدهد. « سبز تیره » در خانهي « بهرو » 1 – قلعه: که آن را
در خانههاي انبار کالا، در گوشهي « بهرو » 3 – کاشی از 17 کاشی کالاي باقیمانده (بهشکلتصادفی و غیرگزینشی!): که آنها را
سمت چپ بالاي صفحهي شخصیِ خود میگذارد: کالاهاي همنوع (= همرنگ)، در یک خانه (رويهم)، انبار میشوند و کالاهاي
 !! غیرهمنوع، در خانههاي متفاوت. تمامیِ کاشیهاي کالاي باقیمانده، از حیزِ انتفاع ساقط شده و به جعبهي بازي برمیگردند
2 – تاس از رنگ انتخابیاَش.
0 از ردیف امتیازات قرار میدهد. / 1 – مهرهي بازي (ایضاً از رنگ انتخابیاَش): که آن را در خانهي 100
1 – سکّهي نقره: که آن را در خانهي مخصوص، در گوشهي سمت چپ بالاي صفحهي شخصیاَش، در دیدرسِ همهي بازیکنان
میگذارد.
100 ): که فعلاً درکنار صفحهي شخصیاَش میگذارد. / 1 – کاشی امتیاز (با امتیاز 200
آغازکنندهي بازي را با پرتاب تاس تعیین کنید. این بازیکن، 1 کاشی کارگر دریافت کرده و آن را در خانهي مخصوص، در گوشهي
سمت چپ پایین صفحهي شخصیاَش، در دیدرسِ همهي بازیکنان میگذارد. نفر بعدي (در جهت ساعتگرد) 2 کارگر دریافت
میکند؛ نفر بعدي 3 کارگر و چهارمین نفر نیز 4 کارگر دریافت میکند.
بازیکنان، با تشکیلِ ستونی از مهرههاي دوم خود در اولین خانهي ردیف نوبت (از صفحهي اصلی)، نوبت بازي خود را مشخّص
میکنند. مهرهي بازیکن آغازکننده باید در رأسِ این ستون و مهرهي آخرین نفر باید در پاي آن قرار بگیرد.
تاس سفید را به آغازکنندهي بازي بدهید.
صفحهي شخصی بازیکن
*****
چگونگی بازي
بازي، شامل 5 مرحله است و هر مرحله، در 5 دور برگزار میشود…
آمادهسازي براي هر مرحله
در آغاز هر مرحله، چیدمان و آمادهسازي، به این شکل صورت میگیرد:
* همهي کاشیهاي ششضلعیِباقیمانده روي صفحه را به جعبهي بازي برگردانید (طبیعتاً در آغاز مرحلهي اول، کاشی باقیماندهاي
وجود ندارد).
نکته: کشتیها، معادن، قلعهها و همهي کاشیهاي کالا، روي صفحه باقی میمانند!
در خانههاي ششضلعی همرنگ، در انبارهاي شمارهدار ،« بهرو » * کاشیهاي ششضلعی جدید را -بهشکلغیرگزینشی!- کشیده و
بگذارید: در بازي 2نفره، فقط خانههایی که با عدد 2 مشخّص شدهاند ( 12 خانه)؛ در بازي 3نفره، فقط خانههایی که با اعداد 2 و 3
مشخّص شدهاند ( 18 خانه)؛ در بازي 4نفره، همهي 24 خانه.
مطابق ،E و C ،A ي انبار شمارهي 6، یک استثناء وجود دارد: در مراحل « سبز تیره » نکته: فقط در بازي 3 نفره، در مورد خانهي
یک معدن -بهجاي قلعه- در آن قرار میگیرد! ،D و B معمول، یک قلعه در آن گذاشته میشود ولی در فازهاي
در خانههاي انبار سیاهرنگ مرکزي -در صفحهي « بهرو » را -بهشکلغیرگزینشی!- کشیده و « پشتسیاه » * کاشیهاي ششضلعی
اصلی- بگذارید (بهنسبت تعداد بازیکنان، از 2 تا 8 کاشی بکشید).
در 5 خانهي مربعشکلِ ستونِ دورهاي ،« بهرو » * براي مرحلهي جاري، 5 کاشی کالا -از 25 کاشی موجود- برداشته و کاشیها را
پنجگانه -در پایینِ ردیف مراحل پنجگانه، در سمت چپ صفحه- بگذارید.
*****
5 دور بازي
بعد از آمادهسازي و چیدمان، 5 دور بازي، بهشرحزیر انجام میشود:
ابتدا، همهي بازیکنان، 2 تاس خود را پرتاب میکنند؛ بازیکن آغازکننده، تاس سفید را نیز پرتاب میکند. سپس بازیکنان، تاسهاي
خود را بهشکلیکه همه بتوانند ببینند، پیشِروي خود میگذارند.
نکته: تاس انداختنِ همزمان، به کسانی که نوبت بازيشان عقبتر است، فرصت میدهد که پیشاپیش براي بازيشان برنامهریزي
کنند.
آغازکننده، آغاز میکند!!! ابتدا بالاترین کاشیِ کالاي ستونِ کاشیهاي کالا (ستونِ دورهاي پنجگانه) را برداشته و در خانهي کالاي
انباري که شمارهاَش با عدد (نتیجهي) تاس سفید، یکی است، میگذارد.
با این کار، وظیفهي تاس سفید در این نوبت، به پایان میرسد؛ بازیکن آغازکننده نمیتواند در نوبت خودش از تاس سفید کمک
کرد)!! « تنظیم » بگیرد (و عمراً نمیتوان تاس سفید را با استفاده از کاشیهاي کارگر
پساز اینکار، بازیکن آغازکننده، نوبت خودش را بازي میکند. سپس نوبت به بازیکن بعدي (از راست به چپ در ردیف نوبت و از
بالا به پایین در ستون مهرههاي دوم!) میرسد. وقتیکه هر بازیکن، یک نوبت بازي کرد، یک دورِ جدید آغاز میشود و الی آخر…
از آنجا که در هر مرحله، 5 کاشی کالا به بازي اضافه شده و در آغاز هر دور نیز، یک کاشی به یک انبار اضافه میشود، بهراحتی
میتوان تشخیص داد که دور جاري بازي، دور چندم است و مرحلهي جاري (و کُلّ بازي) چقدر طول خواهد کشید.
*****
نوبت یک بازیکن…
دقیقاً شامل 2 عملیات است -یکعملیات بهازاي هر تاساَش.
هر تاسی که مورداستفاده قرار گرفت، در جایگاه مخصوص تاسهاي استفادهشده گذاشته میشود.
نتیجهي یک تاس ( 1 شماره بالاتر یا 1 شماره پایینتر) « تنظیم » کاشیهاي کارگر: این کاشیها میتوانند در هر لحظه از بازي براي
مورداستفاده قرار بگیرند (هر کاشیِ استفادهشده باید به ذخیرهي عمومی (بانک) برگردد). تبدیل 1 به 6 و تبدیل 6 به 1 نیز همواره
مجاز بوده و خرجش همان یک کاشی کارگر ناقابل است -با چند کاشی کارگر، نتیجهي تاس را میتوان چندبار بالا و پایین کرد!!
با خرج کردنِ 2 کاشی کارگر میتواند تاسِ 2 را ابتدا به 1 و سپس به 6 تبدیل کرده و در نتیجه، یک کاشی ،« ارغوان » : مثال
ششضلعی از انبار شمارهي 6 بردارد.
عملیاتهاي دوگانه
براي انجام هر عملیات، به یک تاس نیاز دارید. 2 عملیات هر نوبت، میتوانند با هر ترکیب و ترتیب، انجام بگیرند (حتی میتوان
یک عملیات را 2بار انجام داد).
بازیکن میتواند یک کاشی ششضلعی از یکیاز :« برداشتنِ کاشی ششضلعی از صفحهي اصلی » عملیات
انبارهاي صفحهي اصلی که شمارهاَش با عدد (نتیجهي) تاس یکی است، بردارد؛ این کاشی، در یکی از خانههاي خالیِ گوشهي سمت
چپ پایین صفحهي بازیکن قرار میگیرد (هرگز نمیتواند مستقیماً به ملک بازیکن اضافه شود)! اگر همهي خانههاي مخصوص
کاشیهاي ششضلعی، پر بودند، بازیکن باید یکی از کاشیهاي قبلی را سوزانده و از بازي خارج کرده و کاشی جدید را جایگزینِ
آن کند (بازیکنان باید تلاش کنند که تعداد دفعات کاشی سوزاندنشان را پایین نگه دارند).
بازیکن میتواند یک کاشی از خانههاي :« اضافه کردنِ کاشی ششضلعی به ملک شخصی » عملیات
مخصوص در گوشهي سمت چپ پایین صفحهي شخصی خود برداشته و به ملکاَش اضافه کند. عدد (نتیجهي) تاسی که براي این
عملیات مورداستفاده قرار گرفته، تعیین میکند که این کاشی، در کدامیک از خانههاي خالی میتواند قرار بگیرد. هر کاشی جدید
حتماً باید به -دستکم- یک کاشیِ موجود از قبل، متّصل شود. رنگ کاشی حتماً باید با رنگ خانهاي که در آن قرار میگیرد، یکی
باشد.
قرار بگیرد. « قلعهي آغاز » اولین کاشی باید حتماً در یکی از 6 خانهي دورِ
بر مبناي نوع کاشیِ اضافهشده به ملک، یکسري اتفاقات جذّاب، بلافاصله صورت میگیرد:
این کاشیها 26 تا هستند که در ادامه مفصلاً توضیح داده خواهد شد! :« دانش »
هربار که بازیکن، یک کشتی به ملک خود اضافه میکند (که حداکثر 6 مرتبه میتواند این کار را انجام دهد)، :« کشتی »
بلافاصله دو اتفاق میافتد:
1) بازیکن، همهي کاشیهاي کالاي موجود در یکی از انبارهاي شمارهدار را برداشته و در خانههاي مخصوص ذخیرهي کالا در سمت
چپ بالاي صفحهي خود میگذارد.
نکته: بازیکن، این انبار را مستقلاً انتخاب میکند و انتخاباَش ربطی به عدد (نتیجهي) تاسِ مورداستفاده براي اضافه کردنِ کشتی
به ملکاَش ندارد!
هر بازیکن میتواند حداکثر 3 نوع کالاي مختلف ( 3 رنگ مختلف) در خانههاي کالاي خود جمعآوري کند. کالاهاي یکسان همواره
بهشکل یک ستون، رويهم چیده میشوند و کالاهاي متفاوت درکنارهم قرار میگیرند. اگر، بهواسطهي همین قانون، بازیکن نتواند
همهي کالاهاي انبارِ انتخابشده را در صفحهي خود ذخیره کند، همهي کالاهاي انبارِ انتخابشده را در صفحهي خود ذخیره
بلکه کالاهایی را که نمیتواند ذخیره کند، میگذارد سرِ جايشان بمانند!! بههمینسادگی!!  !! نمیکند
یک کشتی به ملک خود اضافه کرده و در نتیجه، انبار فیروزهاي را انتخاب کرده و کالاهاي ،« باربد » 🙁 مثال (تصویر صفحهي قبل
موجود در آن را براي خود برمیدارد (و به کالاهاي فیروزهايِ موجود در صفحهي خودش اضافه میکند)؛ او، از بین کاشیهاي
قهوهاي و صورتی، یکی را انتخاب میکند (چون نمیتواند هردو رابردارد) و آن را نیز در آخرین خانهي خالیِ صفحهاَش میگذارد.
2) بازیکن، مهرهي خود را روي ردیف نوبت، یک خانه به راست میبرد؛ اگر این خانه، پر بود، بازیکن، مهرهي خود را روي مهره یا
مهرههاي موجود در آن میگذارد؛ اگر این حرکت، باعث شود که او آغازکنندهي دور بعدي بشود، تاس سفید را نیز دریافت میکند.
هر بار که بازیکن، یک کاشی حیوان به ملک خود اضافه میکند (حداکثر 6 مرتبه)، بلافاصله امتیاز دریافت :« حیوان »
میکند (و مهرهاَش را روي ردیف امتیازات بهجلو میبرد). هر کاشی حیوان، داراي 2 تا 4 حیوان است که بنابه تعداد آنها، امتیاز
نصیبِ بازیکن میشود.
بازیکن، اگر حیواناتی مشابه را از قبل در چمنزار خود داشته باشد، با توجه به اضافه شدنِ کاشی جدید، بهتعداد حیوانات همهي
این کاشیهاي مشابه امتیاز میگیرد.
نکته: براي این کار، کاشیها باید در یک چمنزارِ واحد قرار داشته باشند ولی لازم نیست از ابتدا به یکدیگر متّصل شده باشند.
کاشیهاي مشابه موجود در سایرِ چمنزارها، به حساب نمیآیند!
که از قبل در – « گاو – 3 » را در بالاترین خانهي چمنزار خود میگذارد و با توجه به کاشی « گاو – 4 » کاشی ،« ارغوان » : مثال
دیگر هم به چمنزارش اضافه کند، « گاو – 4 » 7 امتیاز دریافت میکند. اگر بعداً یک کاشی =3+ چمنزارش دارد- بلافاصله 4
11 امتیاز دیگر نیز دریافت خواهد کرد! =4+3+4
هربار که بازیکن، یک کاشی قلعه به ملک خود اضافه میکند (حداکثر 3 مرتبه)، بلافاصله یک عملیات اضافه :« قلعه »
بهانتخاب خودش انجام میدهد، انگار که تاسی با هر عدد (نتیجهي) دلخواه را در اختیار دارد.
مثلاً میتواند یک کاشی ششضلعی را به ملک خود اضافه کند یا…
این کاشیها (و فقط چندتا از کاشیهاي دانش) تنها کاشیهایی هستند که پساز اضافه شدن (حداکثر 3 :« معدن »
مرتبه) تأثیرِ آنی ندارند! در عوض، در پایان هر مرحله، بازیکن، بهازاي هر معدنی که در ملک خود دارد، 1 سکّهي نقره از بانک
دریافت میکند.
هر بار که بازیکن، یک کاشی ساختمان به ملک خود اضافه میکند (حداکثر 12 مرتبه)، بلافاصله از آن :« ساختمان »
ساختمان بهرهبرداري میکند.
است!! بسته به نوع « ممنوع » نکته: در هر شهر، از هر نوع ساختمان، فقط 1 کاشی میتواند قرار بگیرد و اضافه کردنِ کاشیِ همنوع
ملک، ممکن است از 2 تا 6 شهر با اندازههاي مختلف (از 1 تا 8) در ملک، وجود داشته باشد.
. 1 شهر با اندازهي 5 و 2 شهر با اندازهي 3 ، 4 شهر دارد: 1 شهر با اندازهي 1 ، مثلاً ملک شماره 1
هر ساختمان، پس از ساخته شدن، منفعتی آنی را نصیبِ بازیکن میکند.
این اطلاعات، با استفاده از نمادها و سمبلها، در سمت چپ صفحههاي شخصی بازیکنان، ارائه شدهاست:
ساختمانها
به ملک خود اضافه میکند، بلافاصله (و بدون نیاز به هیچ تاسی) میتواند یکی « انبار کالا » بازیکنی که یک :« انبار کالا »
را انتخاب کرده باشد! « فروش کالا » از انواع کالاهایش را بفروشد؛ انگار که عملیات
به ملک خود اضافه میکند، بلافاصله یک ساختمان بِژ رنگ از هریک از انبارها « نجاري » بازیکنی که یک :« نجاري »
-بهانتخاب خودش (بجز انبار سیاه)- برداشته و در یک خانهي خالی، در گوشهي سمت چپ پایین صفحهي شخصیاَش میگذارد.
یا یک قلعه « دانش » به ملک خود اضافه میکند، بلافاصله یک معدن یا یک کاشی « کلیسا » بازیکنی که یک :« کلیسا »
از هریک از انبارها -بهانتخاب خودش (بجز انبار سیاه)- برداشته و در یک خانهي خالی، در گوشهي سمت چپ پایین صفحهي
شخصیاَش میگذارد.
به ملک خود اضافه میکند، بلافاصله یک کشتی یا یک حیوان از هریک از انبارها « بازار » بازیکنی که یک :« بازار »
-بهانتخاب خودش (بجز انبار سیاه)- برداشته و در یک خانهي خالی، در گوشهي سمت چپ پایین صفحهي شخصیاَش میگذارد.
به ملک خود اضافه میکند، بلافاصله 4 کاشی کارگر از ذخیرهي عمومی « کلیسا » بازیکنی که یک :« مهمانخانه »
برداشته و به ذخیرهي خودش اضافه میکند.
به ملک خود اضافه میکند، بلافاصله 2 سکّهي نقره از ذخیرهي عمومی برداشته و به « بانک » بازیکنی که یک :« بانک »
ذخیرهي خودش اضافه میکند.
به ملک خود اضافه میکند، بلافاصله یک کاشی ششضلعی دیگر از یکی « تالار شهر » بازیکنی که یک :« تالار شهر »
از خانههاي ذخیرهي خودش -بهانتخاب خودشو بدون توجه به رنگ آن- برداشته و به ملک خود اضافه میکند (و همهي تأثیراتش
را نیز اعمال میکند).
به ملک خود اضافه میکند، بلافاصله مهرهي خود را روي ردیف « برج نگهبانی » بازیکنی که یک :« برج نگهبانی »
امتیازات، 4 خانه به جلو میبرد.
اساساً در هنگام اضافه کردنِ همهي ساختمانها:
– تأثیرات آنها، بدون نیاز به نتیجهي تاس و بلافاصله پساز قرار گرفتن در ملک، اعمال خواهد شد!
– اگر بازیکن به هر دلیلی، قادر به استفاده از تأثیر ویژهي ساختمان نباشد، ساختمان به ملک اضافه شده و تأثیر بی تأثیر!!
– ذخیرهي کاشیهاي کارگر و سکّههاي نقره هیچوقت نباید تمام شوند! در صورت کمبود، میتوانید از هرگونه شیء جایگزین (مثلاً
دکمه، سکّهي واقعی یا نخود و لوبیا) استفاده کنید!
قوانین تکمیلی براي قرار دادن کاشیهاي ششضلعی:
– هروقت بازیکنی یک کاشی ششضلعی از صفحهي اصلی بازي برمیدارد، باید ابتدا آن را در یکی از خانههاي مخصوص در گوشهي
سمت چپ پایین صفحهي خودش بگذارد؛ حتی اگر با استفاده از عملیات دومش، بخواهد آن را بلافاصله به ملکاَش اضافه کند.
– کاشیهاي ششضلعی پس از اضافه شدن به ملک، دیگر بههیچوجه از آن خارج نمیشوند (مسخرهبازي که نیست)!!
تلقّی « کاملشده » ، – بهمحض آنکه یک ناحیهي رنگی -بدون توجه به اندازهاَش- بهطور کامل با کاشیها پوشانده شود، این ناحیه
شده و به 2 روش، امتیاز نصیبِ بازیکن میکند:
1) هر ناحیهي کاملشده، بستهبه اندازهاَش (از 1 تا 8)، از 1 تا 36 امتیاز نصیبِ بازیکن میکند -که بلافاصله اعمال شده و مهرهي
بازیکن، روي ردیف امتیازات به جلو میرود.
امتیاز نصیبِ (A تا 10 (مرحلهي 1، خانهي (E 2) همچنین ناحیهي کاملشده، بسته به مرحلهي بازي، از 2 (مرحلهي 5، خانهي
بازیکن میکند.
– نخستین بازیکنی که موفق به پوشاندنِ همهي خانههاي یکی از رنگها در سرتاسرِ ملکاَش شود (مثلاً با قرار دادنِ سومین کاشیِ
معدن یا ششمین کاشیِ حیواناَش)، بلافاصله کاشی ویژهي بزرگ متناسبرا برمیدارد. بازیکن بلافاصله، بهنسبت تعداد بازیکنان،
5 (بازي 2 نفره)، 6 (بازي 3 نفره) یا 7 (بازي 4 نفره) امتیاز دریافت میکند. دومین بازیکنی که همهي خانههاي همین رنگ را
بپوشاند، کاشی ویژهي کوچک را برداشته و به همان ترتیب، از 2 تا 4 امتیاز دریافت میکند.
 !!… سومین و چهارمین بازیکن، با عرض شرمندگی… بله
   
– هر بازیکنی که به امتیاز 100 رسید یا از آن عبور کرد، کاشی امتیاز خود را بهشکلیکه طرف 100 امتیازيِ آن بالا باشد، در صفحهي
شخصیاَش میگذارد. این کاشی باید در گوشهي سمت راست بالاي صفحه -کنار تاسهاي استفادهشده- گذاشته شود. اگر بازیکن
به امتیاز 200 رسید یا از آن عبور کرد، کاشی امتیاز، برگردانده شده و طرف 200 امتیازيِ آن بالا میآید.
« فروش کالا » عملیات
بازیکن میتواند تصمیم به فروش همهي کالاهاي یکسان موجود در ذخیرهي کالاي خود بگیرد. تاسِ بهکاررفته براي انجامِ این
عملیات تعیین میکند که کدام کالاها (از چه رنگی) میتوانند فروخته شوند. تمام کالاهاي مربوطه از ذخیرهي کالاي صفحهي
شخصی بازیکن برداشته شده و بهشکل یک ستون -کاشیها روبهپایین- در خانهي مخصوص کالاهاي فروختهشده، در صفحهي
شخصی بازیکن، قرار میگیرند.
با این کار، بازیکن این موارد را دریافت میکند:
– دقیقاً 1 سکّهي نقره از بانک، بدون توجه به تعداد کاشیهایی (کالاهایی) که فروختهاست (بهپشت برگرداندهاست)…
و
3 یا 4 امتیاز… ، – (بستهبه تعداد بازیکنان) بهازاي هر کاشی، 2
باید همهي کالاهاي همجنس (همرنگ) خود را همزمان باهم بفروشد! ،« فروش کالا » نکته: بازیکن، در هنگام عملیات
« برداشتن کاشیهاي کارگر » عملیات
در پایان، بازیکن میتواند از عدد (نتیجهي) هریکاز تاسها، براي برداشتنِ 2 کاشی کارگر از ذخیرهي عمومی استفاده کند. در
این حالت، خود نتیجهي تاس هیچ اهمیتی ندارد!
انبار سیاه مرکزي
هر بازیکن، علاوهبر 2 عملیات تاساَش، میتواند یکبار در هر نوبت، تصمیم به خرید یکیاز کاشیهاي ششضلعیِ انبار سیاه مرکز
صفحهي اصلی بگیرد. او میتواند این کار را در هر لحظه از نوبت خود انجام دهد: پیشاز، پساز یا در بینِ عملیاتهاي تاساَش!
بازیکن، براي انجامِ این کار، 2 سکّه به بانک پرداخت کرده و کاشیِ خریداريشده را -مثل هر کاشیِ دیگري که از صفحه برداشته
میشود- در یکیاز خانههاي خالی مخصوص در گوشهي سمت چپ پایین صفحهاَش میگذارد.
پایان یک مرحله
یک مرحله پساز 5 دور، به پایان میرسد. سپس بازیکنانی که معدن در اختیار دارند، بهتعداد متناسب، سکّهي نقره دریافت
نیز ممکن است تأثیراتی داشته باشند. سپس دور بعدي آغاز میشود. « دانش » میکنند. برخی کاشیهاي زردرنگ
پایان بازي
پس از پایان مرحلهي پنجم، بازي به پایان میرسد. امتیازشماري نهایی، بهترتیبزیر صورت میگیرد:
– هر کاشی کالاي فروختهنشده: 1 امتیاز
– هر سکّهي نقرهي باقیمانده: 1 امتیاز
– هر 2 کاشی کارگر: 1 امتیاز
– امتیازات هر کاشی زردرنگ امتیازدار نیز محاسبه میشود (توضیحات مربوط به کاشیهاي زردرنگ را ببینید)…
نکته: کاشیهاي ششضلعی باقیمانده در ذخیرهي بازیکنان، هیچ امتیازي ندارند!
بازیکنی که مهرهاَش روي ردیف امتیازات، از همه جلوتر باشد، برندهي بازي خواهد بود. در صورت تساوي، بازیکنی برنده است که
کمترین خانههاي خالی را در ملک خود داشته باشد. در صورت تساوي دوباره، بازیکنی برنده است که نوبت بازياَش عقبتر از
دیگري بودهاست.
(« دانش ») کاشیهاي زردرنگ
26 کاشی زرد رنگ متفاوت در بازي وجود دارد. بسیارياز آنها تأثیراتی دارند که بلافاصله پساز جايگذاري، در بازي، اعمال
میشوند و قوانین اصلی بازي را تغییر میدهند. بقیه، فقط در امتیازشماري نهایی، موردتوجه قرار میگیرند.
را نادیده بگیرد! «! در هر شهر، از هر نوع ساختمان فقط یکی » 1) بازیکنی که این کاشی را به ملک خود اضافه کند، میتواند قانونِ
2) بازیکنی که این کاشی را به ملک خود اضافه کند، در پایان هر مرحله، علاوهبر یک سکّهي نقره، یک کاشی کارگر نیز -از
ذخیرهي عمومی- دریافت میکند.
بهجاي 1 سکّهي نقره، 2 سکّهي نقره دریافت میکند ،« فروش کالا » 3) بازیکنی که این کاشی را به ملک خود اضافه کند، در هر
به ملک). « انبار کالا » (چه با یک عملیات تاس، چه با اضافه کردن یک
علاوهبر 1 سکّهي نقره، 1 کاشی کارگر نیز دریافت میکند ،« فروش کالا » 4) بازیکنی که این کاشی را به ملک خود اضافه کند، در هر
به ملک). « انبار کالا » (چه با یک عملیات تاس، چه با اضافه کردن یک
5) بازیکنی که این کاشی را به ملک خود اضافه کند، میتواند در هنگام اضافه کردنِ یک کشتی به ملکاَش، بهجاي یکی، از 2
خانهي کالاي همجوار، کالا دریافت کرده و به ذخیرهي کالاي خود اضافه کند.
6) بازیکنی که این کاشی را به ملک خود اضافه کند، میتواند نهتنها از انبار سیاه مرکزي، که از هرکدام از 6 انبار دیگر نیز خرید
کند. این بازیکن کماکان در هر نوبت فقط میتواند یک خرید انجام دهد.
7) بازیکنی که این کاشی را به ملک خود اضافه کند، بهازاي هر کاشی حیوانی که در هنگام اضافه شدن، امتیاز نصیبِ بازیکن
میکند، 1 امتیاز بیشتر دریافت میکند.
(1+ از قبل در آن هست. او ( 3 « گوسفند – 4 » به چمنزاري اضافه میکند که یک کاشی « گوسفند – 3 » یک کاشی ،« باربد » : مثال
به همین چمنزار اضافه کند، 3 امتیاز میگیرد. « خوك – 2 » اگر بعداً یک کاشی ،« باربد » . 1+4 )، یعنی 9 امتیاز دریافت میکند ) +
8) بازیکنی که این کاشی را به ملک خود اضافه کند، میتواند عدد (نتیجهي) یک تاس را بهازاي هر کاشی کارگري که خرج کند،
+2 یا 2- واحد جابهجا کند!
با اضافه کردنِ این کاشی، حالا براي تبدیل یک 6 به یک 3 (عدد تاس) فقط به 2 کاشی کارگر احتیاج دارد! ،« ارغوان » : مثال
9) بازیکنی که این کاشی را به ملک خود اضافه کند، میتواند نتیجهي همهي تاسهایی را که براي اضافه کردنِ ساختمانها
(کاشیهاي بِژرنگ) بهکار میروند، 1+ یا 1- واحد جابهجا کند! انگار که برايشان 1 کاشی کارگر خرج کرده باشد!
10 ) بازیکنی که این کاشی را به ملک خود اضافه کند، میتواند نتیجهي همهي تاسهایی را که براي اضافه کردنِ کشتیها یا حیوانات
(کاشیهاي آبی یا سبز روشن) بهکار میروند، 1+ یا 1- واحد جابهجا کند! انگار که برايشان 1 کاشی کارگر خرج کرده باشد!
11 ) بازیکنی که این کاشی را به ملک خود اضافه کند، میتواند نتیجهي همهي تاسهایی را که براي اضافه کردنِ معادن، کاشیهاي
یا قلعهها (کاشیهاي خاکستري، زرد یا سبز تیره) بهکار میروند، 1+ یا 1- واحد جابهجا کند! انگار که برايشان 1 کاشی « دانش »
کارگر خرج کرده باشد!
12 ) بازیکنی که این کاشی را به ملک خود اضافه کند، میتواند نتیجهي همهي تاسهایی را که براي اضافه کردنِ کاشیهاي
ششضلعی جدید -از صفحهي اصلی- بهکار میروند، 1+ یا 1- واحد جابهجا کند! انگار که برايشان 1 کاشی کارگر خرج کرده باشد!
را انتخاب میکند، علاوهبر 2 « برداشتن کاشی کارگر » 13 ) بازیکنی که این کاشی را به ملک خود اضافه کند، هر بار که عملیات
کاشی کارگر، 1 سکّهي نقره نیز دریافت میکند.
را انتخاب میکند، بهجاي 2 کاشی « برداشتن کاشی کارگر » 14 ) بازیکنی که این کاشی را به ملک خود اضافه کند، هر بار که عملیات
کارگر، 4 کاشی کارگر دریافت میکند.
15 ) بازیکنی که این کاشی را به ملک خود اضافه کند، در پایان بازي، بهازاي هر نوع کالایی که دستکم یک کاشی از آن فروخته
 !! باشد، 3 امتیاز دریافت میکند. کالاهاي فروختهنشده -با کمال احترام- به هیچ دردي نمیخورند
نکته: بازیکنان میتوانند در هر لحظه از بازي، نگاهی به کاشیهاي کالاي فروختهشدهي خود بیندازند!
این کاشیهاي کالا را فروختهاست: 4 کاشی قرمز، 3 کاشی بنفش، 3 کاشی صورتی و 1 کاشی نارنجی. او بابت 4 نوع ،« باربد » : مثال
12 امتیاز دریافت میکند. = 3× کالایی که فروختهاست، 4
16 تا 23 ) بازیکنی که این کاشیها (کاشیهاي 16 تا 23 ) را به ملک خود اضافه کند، در پایان بازي، بهازاي هر ساختمان مربوطهاي
که به ملک خود اضافه کرده باشد، 4 امتیاز میگیرد.
در پایان بازي، کاشیهاي زرد 17 (برج نگهبانی) و 22 (بانک) را در ملک خود دارد و همینطور 2 برج نگهبانی و ،« ارغوان » : مثال
24 امتیاز دریافت میکند. = (4×4) + (4× 4 بانک. او ( 2
24 ) بازیکنی که این کاشی را به ملک خود اضافه کند، در پایان بازي، بهازاي هر گونه حیوانی که به ملک خود اضافه کرده باشد، 4
امتیاز میگیرد.
12 امتیاز دریافت میکند. = 4× 1 گاو، 1 مرغ و 3 گوسفند در ملک خود دارد. او بابت 3 گونه حیوانی که دارد، 3 ،« باربد » : مثال
25 ) بازیکنی که این کاشی را به ملک خود اضافه کند، در پایان بازي، بهازاي هر کاشی کالاي فروختهشده، 1 امتیاز میگیرد. کالاهاي
 !! فروختهنشده… بگذریم
1) امتیاز کاسب میشد! +3+3+4) این کاشی را نیز در اختیار داشت، 11 ،« باربد » مثال (با توجه به و در ادامهي مثال کاشی 15 ): اگر
26 ) بازیکنی که این کاشی را به ملک خود اضافه کند، در پایان بازي، بهازاي هر کاشی ویژهاي که داشته باشد (چه بزرگ و چه
کوچک)، 2 امتیاز میگیرد.
آنهایی که بازي را خوب بلدند…
میتوانند در مرحلهي آمادهسازي، این تغییرات را اعمال کنند: پساز آنکه اقدامات معمول، انجام شده و ترتیبِ نوبت بازیکنان
تعیین شد، هر بازیکن -بهشکلتصادفی و غیرگزینشی!- یک صفحهي شخصی دریافت میکند. بازیکنان میتوانند تصمیم بگیرند
که از کدام رويِ (طرف) صفحهي خود استفاده کنند و قلعهي خود را در کدامیک از خانهها (ي سبز تیره) بگذارند.
بازیکنان باید از قبل تعیین کنند که این کارها بهشکلعلنی (یکی پساز دیگري) انجام خواهد شد یا بهشکلغیرعلنی(همه همزمان
باهم)!
*****

سنجش

این پست را به اشتراک بگذارید

توضیحات

بازی فکریThe Castles of Burgundy کد کالا 1855

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بازی فکریThe Castles of Burgundy کد کالا 1855”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *